MER OM OSS

Karolina Smeds

Karolina Smeds har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH, Stockholm och en kandidatexamen i audiologi från University of Southampton, Storbritannien. Hon har arbetat som ingenjör vid Manillaskolan för döva barn i Stockholm och har föreläst på Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm. På audionomprogrammet har hon varit ansvarig för tekniskt orienterade kurser som fysik, signaler och system, psykoakustik, hörapparatteknik och hörapparatutprovning.
Karolina Smeds utförde sitt doktorandarbete vid KTH under ledning av professor Arne Leijon och 2004 fick hon sin doktorsexamen med avhandlingen ”Less is more? Loudness aspects of prescriptive methods for nonlinear hearing aids”. Preskriptionsmetoder utvärderades för hörselskadade personer med mild till måttlig hörselnedsättning. Huvudresultatet var att generiska preskriptionsmetoder i allmänhet föreslår högre förstärkning än vad personer med denna typ av hörselnedsättning föredrar. En sammanfattning av avhandlingen finns på http://www.diva-portal.org/kth/theses/abstract.xsql?dbid=3767.

År 2006, när Widex beslutade att bilda den nya ORCA Europe-forskargruppen, blev Karolina Smeds dess forskningschef.

LinkedIn icon white
Josefina Larsson

Josefina Larsson har en kandidatexamen i audiologi (Leg. Audionom) från Karolinska Institutet i Stockholm och en kandidatexamen i fonetik från Stockholms universitet.

Efter examen 2003 började hon arbeta kliniskt med hörselrehabilitering på en klinik i Stockholm. Hon har också varit föreläsare i hörseldiagnostik vid Audionomprogrammet vid Örebro universitet och innan hon kom till teamet på ORCA Europe arbetade hon med utveckling av hörapparater som forskningsaudionom vid ett hörapparatföretag i Köpenhamn, Danmark.

I december 2006 återvände hon till Stockholm och anslöt till forskargruppen ORCA Europe som forskningsaudionom.

LinkedIn icon white
Petra Herrlin

Petra Herrlin har en kandidatexamen i kommunikationsstörningar från Salem State University (Massachusetts, USA) och en kandidat- och en magisterexamen i audiologi (Leg. Audionom) från Karolinska Institutet i Stockholm.

Efter examen 2001 har hon arbetat som universitetsadjunkt vid Audionomprogrammet på Karolinska Institutet. På Audionomprogrammet var hon ansvarig för kurser som hörseldiagnostik och hörselrehabilitering. Parallellt med undervisningen har hon arbetat kliniskt med hörselrehabilitering med fokus på personer med grav hörselnedsättning på en klinik i Stockholm.

I augusti 2015 anslöt hon till forskargruppen ORCA Europe som forskningsaudionom.
LinkedIn icon white

Florian Wolters

Florian Wolters har en Ingengörsexamen i audiologi och hörselteknik från University of Applied Sciences i Oldenburg och ett ljudteknikexamen från School of Audio Engineering (SAE) i Hamburg.
Han anslöt till ORCA-teamet i augusti 2009 som student när han genomförde sitt examensarbete om objektiv kvalitetsbedömning av bullerreduktionsalgoritmer. Från 2010 arbetar han som forskningsingenjör i forskargruppen.

LinkedIn icon white

Sarah Gotowiec
Sarah Gotowiec har en kandidatexamen i psykologi från University of Toronto (Canada), en masterexamen i folkhälsa från Lunds universitet och en doktorsexamen i psykologi och beteendevetenskap från Århus universitet (Danmark) 2019. Titeln på avhandlingen var "Helping and harming: a moral self-regulation perspective".

Hon har forskat inom klinisk, kognitiv och socialpsykologi och föreläst i statistik och socialpsykologi.

I april 2019 anslöts hon sig till forskargruppen ORCA Europe som forskningspsykolog, där hon genomför mixed methods-forskning inom de sociala, psykologiska och beteendemässiga aspekterna av hörselnedsättning.
 
LinkedIn icon white
Frederic Marmel

Frederic Marmel har en PhD i kognitiva vetenskaper från universitetet i Lyon (Frankrike), som han slutförde 2008 under handledning av Dr Barbara Tillmann, och som undersökte hur hörseln bearbetar musikstrukturer. Mellan 2009 och 2018 slutförde Frederic en serie postdoktorala forskningsprojekt inom hörselvetenskap och audiologi, och fokuserade mest på tidsmässig bearbetningsförmåga och mekanismer hos lyssnare med normal hörsel och med hörselnedsättning, samt vid cochlear synaptopati. Frederic gick sedan med i det europeiska RUMBLE-projektet som syftade till att utveckla regler och normer för de svaga ljudsignalerna för den framtida generationen av supersoniska flygplan. Detta innebar en möjlighet för honom att föra ut hörselforskningsmetoder ur labbet och fokusera på en lyssnares upplevelse i realistiska lyssningsmiljöer. 

Frederic gick med i forskargruppen ORCA Europe i september 2021 som forskningsingenjör.

LinkedIn icon white