Empowerment

Mer och mer forskning inom en rad olika kroniska tillstånd visar att patientens egenmakt är kopplad till positiva hälsoeffekter. Relationen mellan hörselnedsättning och egenmakt har än så länge fått lite forskningsuppmärksamhet, även om hörselnedsättningens ofta kroniska karaktär pekar på att de positiva resultaten också borde gälla i hörselsammanhang.

ORCA Europes arbete inom detta område utvecklades från behovet av en empirisk driven definition av egenmakt som är anpassad till den resa som en person med hörselnedsättning genomgår. Från kvalitativa intervjuer med personer med hörselnedsättning bekräftades att kunskap, strategier och färdigheter, deltagande, kontroll och självförtroende är relevanta dimensioner för egenmakt längs hörselresan. Vi genomför för närvarande ytterligare studier inom detta område för att hitta sätt att mäta dessa dimensioner, för att utforska deras betydelse i människors vardag och för att undersöka hur audionomer förhåller sig till dem.

Målet med detta arbete som helhet är att förstå egenmakt längs hörselresan med syfte att kunna stödja processen ur helhets-, rehabiliterings- och kliniskt perspektiv.